EMSER subministra aigua potable als nuclis urbans de Pollença, Port de Pollença, Cala Sant Vicenç i al Polígon Industrial de Pollença. Cal recordar que EMSER no gestiona totalment el cicle integral de l’aigua, és ABAQUA qui s’encarrega de la depuració de les aigües residuals.

La xarxa d’aigua potable municipal es composa en general de:

– Captació d’aigua (pous, fonts i dessaladora)

– Estació de tractament d’aigua potable (dipòsits)

– Xarxa de distribució fins als punts de lliurament dels nuclis urbans

L’aigua és obtinguda de les diferents fonts naturals i pous repartits dins el municipi. Des de fa uns anys també de la dessaladora ubicada al Port d’Alcúdia. Seguidament és bombejada fins als dipòsits on és tractada amb clor i en alguns casos amb l’afegit dels raigs UV. Una vegada els dipòsits reben demanda d’aigua dels nuclis urbans, aquesta els hi és enviada a través de les xarxes de distribució.

A continuació es mostra un esquema general de com està dissenyat el cicle de l’aigua potable de municipi: