SERVEI     MUNICIPAL    AIGÜES

IMPORTANT: Les persones jurídiques (empreses, societats, comunitats de veïns, etc.) han de realitzar tots els tràmits mitjançant seu electrònica (https://emser.sedelectronica.es).

La documentació que s’adjunti s’ha de proporcionar en format PDF, no s’admetran formats d’imatge.

Per a actuar en nom d’una altra persona o entitat, han d’acreditar-ho mitjançant apoderament (notarial o https://sede.administracion.gob.es/apodera/clave.htm)

Alta Nou Titular:

 • Emplenar sol·licitud per a l’alta de subministrament.
 • Emplenament de la documentació que se li demani.
 • Document acreditatiu de la legitimitat de l’ocupació de l’edifici a connectar (escriptura de propietat, acceptació d’herència, contracte de lloguer, etc).
 • Còpia DNI  / NIF / NIE
 • Certificat de titularitat del compte bancari.
 • Cèdula d’habitabilitat vigent.
 • Construcció o adequació del recinte per al comptador d’acord amb les especificacions de l’empresa (les pot consultar més a baix) .
 • Pagament del pressupost d’instal·lació i obra civil.

 

Canvi de titular: 

 • Emplenar sol·licitud per al canvi de titular.
 • Document acreditatiu de la legitimitat de l’ocupació de l’edifici a connectar (escriptura de propietat, acceptació d’herència, contracte de lloguer, etc.)
 • Còpia DNI  / NIF / NIE
 • Certificat de titularitat del compte bancari.
 • Autorització (en cas de no poder signar el titular).
 • Acceptació del deute pendent (si hi ha deute).
 • Sol·licitud canvi de titularitat Seu electrònica
 • Sol·licitud canvi de titularitat PDF 

 

Canvi compte corrent:

Documentació que s’ha d’aportar:

 1. Emplenar sol·licitud per al canvi compte corrent.
 2. DNI, NIE (fotocòpia) persona física.  CIF persona jurídica.
 3. Certificat de titularitat del compte bancari 
 
Informació petició fraccionament pagament rebuts consum aigua

 

Plans / croquis recintes comptadors:

 

Càlcul facturació per causa de fuga d’aigua xarxa domèstica (Habitatges o hotels)

En cas d’excés de consum d’aigua per trencament de la xarxa de distribució interior de la llar, es pot sol·licitar un recàlcul de la factura, segons la normativa de la CAIB  i la d’EMSER. Per a això ha de presentar la següent documentació:

 1. Factura de reparació de l’avaria
 2. Sol·licitud de recàlcul de consum

EMSER procedirà al recàlcul del consum, abonant la diferència si fos pertinent. També assessorarà dels tràmits a realitzar davant l’ATIB per a la devolució del Cànon de sanejament. No podrà tramitar-se la sol·licitud davant l’ATIB si hi ha deute pendent (rebut impagat o fraccionament ) amb EMSER.

 

Cánon sanejament d’aigües CAIB

 

Com es pot comprovar si hi ha una fuita en la instal·lació particular?

De manera senzilla: durant la nit, amb la clau de pas oberta, quan ja no es prevegi fer consum d’aigua, procedeixi a prendre nota de la lectura del seu comptador. Al matí següent, i abans d’obrir qualsevol aixeta, torni a prendre la lectura. En cas de no coincidir la lectura, és molt probable que hi hagi alguna pèrdua d’aigua en la instal·lació particular.

 

A qui correspon la reparació d’una avaria/fuita en la instal·lació particular?

El manteniment i conservació de les instal·lacions interiors són responsabilitat de la propietat. Per tant, la reparació de qualsevol fuita o avaria correspon al mateix usuari.

 

Com se sol·licita la verificació oficial del comptador?
El client/a i EMSER 2002 tenen dret a sol·licitar, als Serveis d’Industria de la CAIB la verificació dels aparells de mesurament instal·lats.

Si el client/a sol·licita la tramitació de l’esmentada verificació oficial, i el dictamen és favorable a EMSER haurà d’abonar el cost de substitució del comptador i de la taxa per verificació.

En cas que la verificació resulti favorable als interessos de l’abonat, EMSER 2002  s’atendrà el dictamen elaborat, abonant les factures errònies i tornant a facturar els consums que siguin correctes.