SERVEI     MUNICIPAL    AIGÜES

IMPORTANT: Les persones jurídiques (empreses, societats, comunitats de veïns, etc.) han de realitzar tots els tràmits mitjançant seu electrònica (https://emser.sedelectronica.es).

La documentació que s’adjunti s’ha de proporcionar en format PDF, no s’admetran formats d’imatge.

Alta Nou Titular:

 • Emplenar sol·licitud per a l’alta de subministrament.
 • Emplenament de la documentació que se li demani.
 • Document acreditatiu de la legitimitat de l’ocupació de l’edifici a connectar (escriptura de propietat, acceptació d’herència, contracte de lloguer, etc).
 • Còpia DNI  / NIF / NIE
 • Certificat de titularitat del compte bancari.
 • Cèdula d’habitabilitat vigent.
 • Autorització (en cas de no poder signar el titular).
 • Construcció o adequació del recinte per al comptador d’acord amb les especificacions de l’empresa (les pot consultar més a baix) .
 • Pagament del pressupost d’instal·lació i obra civil.

 

Canvi de titular: 

 • Emplenar sol·licitud per al canvi de titular.
 • Document acreditatiu de la legitimitat de l’ocupació de l’edifici a connectar (escriptura de propietat, acceptació d’herència, contracte de lloguer, etc.)
 • Còpia DNI  / NIF / NIE
 • Certificat de titularitat del compte bancari.
 • Autorització (en cas de no poder signar el titular).
 • Acceptació del deute pendent (si hi ha deute).
 • Sol·licitud canvi de titularitat Seu electrònica
 • Sol·licitud canvi de titularitat PDF 

 

Canvi compte corrent:

Documentació que s’ha d’aportar:

 1. Emplenar sol·licitud per al canvi compte corrent.
 2. DNI (fotocòpia) 
 3. Certificat de titularitat del compte bancari 
 
Informació petició fraccionament pagament rebuts consum aigua

 

Plans / croquis recintes comptadors:

 

Càlcul facturació per causa de fuga d’aigua xarxa domèstica (Habitatges o hotels)

En cas d’excés de consum d’aigua per trencament de la xarxa de distribució interior de la llar, es pot sol·licitar un recàlcul de la factura, segons la normativa de la CAIB  i la d’EMSER. Per a això ha de presentar la següent documentació:

 1. Factura de reparació de l’avaria
 2. Sol·licitud de recàlcul de consum

EMSER procedirà al recàlcul del consum, abonant la diferència si fos pertinent. També assessorarà dels tràmits a realitzar davant l’ATIB per a la devolució del Cànon de sanejament.

Cánon sanejament d’aigües CAIB