QUE PODEM DUR A LA DEIXALLERIA?

RESIDUS MUNICIPALS ORDINARIS

Paper i cartró

Vidre pla i botelles

Plàstics de tot tipus, porexpan i brics

Ferralla, llaunes i altres metalls

Olis vegetals i olis minerals

Tèxtils i calçat

Ferralla electrònica i electrodomèstics sense i amb CFC

Cables elèctrics

Escombros d’obra (5 bosses de 10 l.), màxim un cop per setmana.

Restes de poda o jardineria (1 bigbag d’ 1 m3), màxim un cop per setmana.

Poda de palmera (sense estar afectada per becut vermell) i tronc màxim 40 cm llarg, màxim un cop per setmana.

Residus voluminosos (mobles i altres residus sense contenidor específic i de grans dimensions. Es poden aportar fins a cinc residus voluminosos per usuari particular i setmana)

Fusta


RESIDUS MUNICIPALS ESPECIALS

Productes amb mercuri i fluorescents

Pneumàtics (màxim 4 unitats)

Dissolvents, pintures, vernissos i coles (màxim 4 unitats)

Piles i bateries (s’han de dipositar al seu contenidor, sense que es vessi el líquid que contenen)

Aerosols (màxim 4 unitats)

Radiografies

Pesticides (màxim 4 unitats)

Uralita – Amiant (Degudament embolicada en plàstic. Dues peces al mateix temps i un màxim de 2 cops al mes. No en poden aportar els usuaris professionals.)


MATERIALS NO ACCEPTATS

Materials barrejats

Residus industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats (MAC INSULAR, ADALMO, etc.)

Materials explosius

Residus radioactius

Residus sanitaris

Restes d’animals morts, residus ramaders i agrícoles

Qualsevol altre residu que es pot considerar perillós i/o inadequat pel seu emmagatzematge a la Deixalleria


QUI POT PORTAR RESIDUS A LA DEIXALLERIA ?

La deixalleria és un servei destinat als particulars donats dalta al padró municipal de Pollença.